МИСЛИША - УПУТСТВО

"АРХИМЕДЕС" - КЛУБ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА
11001 Београд, Дечанска (М. Пијаде) 6, пошт. фах 688
Телефони: (011) 3245-382 и 3245-383, факс: 3245-383
Текући рачун: 170 -766 -44 и 205 -11047-24, ПИБ 100067193

E-mail: arhimed1@eunet.yu        Интернет: www.arhimedes.co.yu
____________________________________________________________________
Бр. 4366   Београд 10.03.2006.

Пријаву за такмичење можете преузети овде !
За кратку информацију о такмичењу кликни овде !

      УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МАТЕМАТИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА
"МИСЛИША-2006"

      Поштоване колеге-сарадници!
Све што је речено у информацијама које сте до сада примили (опште обавештење о такмичењу, позив за учешће, кратка информација о такмичењу "Мислиша") остаје у важности, па овде дајемо само оперативну инструкцију за организовање такмичења у самој школи.
1. Такмичење се спроводи у Вашој школи 16. марта 2006. године (четвртак ), с почетком у 10 сати (по правилу). Међутим, да би се избегло веће ремећење наставе, такмичење може почети и нешто касније, на пример, око 12 сати. Може трајати до 100 минута (са уводним објашњењима и поделом материјала), с тим да решавање задатака траје најмање 75 минута.
2. Такмичење спроводе задужени наставници (чији састав зависи од броја и структуре пријављених ученика) под руководством координатора. Препоручујемо да тај одбор (комисија), одмах по добијању ових материјала одржи радни састанак и договори се о свим детаљима спровођења такмичења.
3. Координатор прима потребне материјале (тестове, листове за одговоре, упутства, сертификате о учешћу на такмичењу, пригодне свешчице-поклоне за такмичаре) и у сарадњи са управом школе брине се о њиховом чувању. Задаци се не отварају до почетка такмичења. Насупрот томе, остали материјали се морају благовремено припремити (разврстати по учионицама и разредима, потписати сертификати, обезбедити помоћну хартију за сваког ученика на којој ће решавати задатке, по неколико резервних хемијских оловака, поклоне које је евентуално обезбедила школа). Такође је важно средити/ажурирати спискове пријављених ученика (како је то објашњено у тачки 9 у Позиву за учешће на такмичењу/изводу из пропозиција такмичења, на основу којег сте се пријавили за такмичење). Уколико има могућности, добро би било обезбедити освежење за ученике у току или после такмичења (сок, чоколадица и сл.).
4. Пријављени ученици се распоређују по учионицама у клупе тако да у истој клупи један до другог не буду ученици истог разреда (како би се избегло преписивање-дошаптавање). У свакој учионици или другој просторији у којој се одржава такмичење треба да дежура 1-2 наставника (не морају бити математичари). У општем је интересу, у интересу школе, наставника и самих ученика да се такмичење спроведе коректно и да резултати буду валидни. У противном, обмањујемо себе и ученике, крњи се углед такмичења, школе и наставника. Захваљујемо унапред школи и ангажованим наставницима што проблема те врсте неће бити.
5. Ученици морају имати чисту хартију за рад, коју доносе сами ученици (о томе морају бити унапред обавештени) или је обезбеђује школа (што је боља варијанта). За писање сваки ученик треба да има хемијску оловку или наливперо. Унапред упозорити ученике да није дозвољена употреба калкулатора, разних приручника и подсетника.
6. После распоређивања ученика, поделити прво листе-табеле за одговоре. Уписивање података о школи и ученику у лист-табелу за одговоре ученици врше по упутству (тј. диктату) дежурног наставнику: назив школе (при томе се пише скраћено ОШ/СШ и назив школе, место и надлежна пошта, шифра-код школе (то је уоквирени број на почетку овог Упутства, односно број изнад адресе на пошиљци са материјалом за такмичење). Ради сигурности, све те податке наставник пише на табли. После тога сваки ученик на својој листи читко ћирилицом (пожељно штампаним словима) уписује своје презиме, име и разред (арапском цифром).
7. Затим се ученицима поделе тестови/задаци (пазити да сваки ученик добије задатке за његов разред) и два пута се ученицима саопшти (прочитати) следећа инструкција за рад:
- Тест на овогодишњем такмичењу "Мислиша" има 25 задатака, са пет понуђених одговора на сваком задатку (A, B, C, D, E), од којих је само један тачан. Задаци су подељени у три групе (са 8, 9 и 8 задатака) и бодују се са 3, 4 или 5 бодова. Према томе, учесник такмичења "Мислиша" може освојити највише 100 бодова.
- Ученик решава задатак на другом папиру и када пронађе тачан одговор, заокружује одговарајуће слово иза текста задатка. Када реши све задатке (које може да реши), ученик заокружене одговоре уписује у лист-табелу за одговоре и то тако што испод редног броја задатка уписује само велико штампано слово које означава тачан одговор у том задатку (заграде се не стављају). На том листу се никаква образложења не пишу.
- Нису дозвољена никаква међусобна договарања.
- Време за израду задатака и уписивање одговора у табелу за одговоре је 75 минута и може се продужити за неколико минута, зависно од трајања уводних објашњења и поделе материјала. (Дежурни наставник на табли записује време почетка и завршетка решавања теста).
- Када истекне време за решавање задатака, дежурни наставник ће скупити листове-табеле са одговорима и узгред преконтролисати да ли су листе правилно попуњене.
Уочене грешке при уписивању података о школи и ученику треба одмах исправити.
- Никакве исправке у уписаним одговорима нису дозвољене. Нису дозвољене никакве друге забелешке на листовима за одговоре, нити на њиховој полеђини.
- Сам тест и помоћни папири (на којима су задаци решавани) остају код ученика.
- Пошто су предали листе са одговорима, ученицима се уручују сертификати о учешћу на такмичењу и поклони: "Архимедесов" поклон - пригодна свешчица и неки други поклон (уколико сте га обезбедили).
8. У коначним списковима учесника треба да буду само они ученици који су радили тест и предали листове са одговорима. Ако су спискови припремљени раније, па има одступања, треба извршити корекције: прецртати оне који нису учествовали на тестирању, а евентуално дописати оне који нису били пријављени (изузетни случајеви). Уколико се коначни списак учесника на такмичењу (који су радили тест) разликује од списка пријављених, треба исти доставити "Архимедесу" заједно са попуњеним листама-табелама за одговоре.
9. Одмах после такмичења, уколико сте у могућности, на сваки лист са одговорима у горњи десни угао оловком упишите редни број ученика у списку који сте нам доставили, односно који достављате заједно са тим листама. Листе поређајте по разредима истим редом као што су ученици наведени у списку. У сваком пакетићу листе морају бити једнако оријентисане. Не треба користити никакве спајалице или хефтање.
10. Све листе-табеле одговора треба спаковати и заједно са контролним списком спаковати у приложени розе коверат, написати читко адресу пошиљаоца и послати "Архимедесу" најкасније сутрадан по такмичењу. (Контролни спискови су потребни, јер приликом пријављивања многе школе нису поступиле по упутству за попуњавање пријаве). У пошиљку ставите и податке о члановима радног тима који је спровео такмичење. До слања пошиљке, исту обезбеђује координатор у сарадњи са директором школе. Школе из Београда материјал не шаљу поштом, већ га у истом року доносе директно у "Архимедес" (Дечанска 6) у било које доба дана.
11. Обрада листова са одговорима обавиће се у "Архимедесу". О резултатима такмичења и наградама, признањима за координаторе и школе, те њиховом уручивању, обавестићемо школе у року од месец дана, тј. најкасније до 16. априла 2006. године, у свему према тачки 6 у Позиву/изводу из пропозиција такмичења.
12. Верујемо да ће 16. марта 2006. године у вашој школи бити својеврсни математички празник.
С р е ћ н о!
За све додатне информације стојимо вам на располагању (сваког дана, 9-22 ч.).
Захваљујемо на сарадњи!

 

КММ "АРХИМЕДЕС"